Contract sportiv

Asociatia “ Clubul Sportiv Nidan”

Sediul : loc. Focsani, str. Gloriei nr 12

CIS : VN/A2/00650/2002                                                                                              

Jud. Vrancea

CIF 10040886

www.csnidan.ro

tel: 0745079670

 

                                                                                                                                                                                                                                                                nr....../.................

 

                                                                                                                             CONTRACT DE ACTIVITATE SPORTIVA

 

I.Părţile contractului

   Asociatia Clubul Sportiv Nidan ,  identificată cu C.I.S. VN/A2/00650/2002, cu sediul în mun. Focsani, str. Gloriei nr.14, judeţul Vrancea , cod fiscal  10040886, telefon 0745079670, reprezentată legal prin Plesa Plugaru Danut, în calitate de presedinte

Şi

 Domnul/D-na/D-ra........................................, domiciliat în localitatea ......................................................., posesor acărţii de CI seria ......nr............, eliberat de SPCLEP Focsani la data de  ........................  CNP ............................., in calitate de  sportiv conform Legitimatiei sportive seria..........nr................

Domnu/D-na ..................................................dimiciliat in localitatea ...................................................... poseor al CI seria................nr...............eliberat de SPCLEP Focsani la data de ...........................CNP.........................., in calitate de parinte/tutore/reprezentant legal.

in temeiul Legii 69/2000 am încheiat prezentul contract de activitate sportivă în următoarele condiţii asupra cărora am convenit:

II.Obiectul contractului consta in  pregairea sportivului amator de performanta in vederea participarii la atrenamente, stagii si competitii sportive oficiale.

III.Durata contractului este de un an de zile de la data semnarii.

IV.Drepturi şi obligaţii generale ale părţilor

1.Participantul la activitatea sportivă are, în principal, următoarele drepturi:

a)dreptul la premiere pentru rezulatele obtinute pe plan sportiv;

b)dreptul la repaus periodic (zilnic, săptămânal, anual);

c)dreptul la securitate şi sănătate în activitatea sportivă;

d)dreptul la control medical periodic.

2.  SPORTIVULUI l îi revin, în principal, următoarele obligaţii:

a)obligaţia de a respecta regulile de disciplină stabilite de către structura sportivă prin regulamentul intern;

b)obligaţia de a respecta măsurile de securitate şi sănătate stabilite de structura sportivă;

c)obligaţia de a respecta regulamentele structurii sportive şi cele prevăzute de federaţia sportivă naţională pe ramura de sport la care clubul este afiliat.

d)obligaţia de a participa la evenimentele sportive ale structurii sportive cu care a încheiat prezentul contract;

e)obligaţia de a se supune examinărilor  medicale periodice;

f) obligatia de confidentialitate a datelor si informatiilor trasmise,

g) obligatia de a solicita transferul printr-o notificare scrisa si comunicata oficial in termen de 10 zile  la alt club cu plata taxei de transfer si achitatea oricaror altor datorii catre club.

 

3. Clubul Sportiv Nidan  are, în principal, următoarele obligaţii:

a)obligaţia de a elibera, la cerere, toate documentele care atestă calitatea de sportiv a solicitantului;

b)obligaţia de a asigura confidenţialitatea datelor cu caracter personal ale sportivului;

c)obligaţia de a respecta toate regulile antidopaj relevante ale organismelor în domeniu;

d)obligaţia de a respecta regulamentele şi statutele federaţiilor sportive  la care este afiliata şi legislaţia în vigoare.

e) obligatia de a acorda transferul sportivului daca acesta a notificat clubul in termen de cel putin 10 zile, a achitat taxa de transfer si a stins orice datorie restanta fata de club .

V.Contraprestaţia activităţii sportive

Sportivul are dreptul la premii, pot fi acordate: diplome, medalii, cupe, echipament sportiv , beneficiind și de reducerea cotizatiei lunare . 

1.Forţa majoră, astfel cum este definită de lege, exonerează părţile de răspundere, total sau parţial, în cazul neexecutării totale sau parţiale, ori a executării necorespunzătoare sau cu întârziere a obligaţiilor asumate prin prezentul contract de activitate sportivă.

2.Partea care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica cealaltă parte în termen de 5 zile de la apariţia cazului de forţă majoră şi de a lua toate măsurile posibile în vederea limitării consecinţelor lui, în caz contrar nebeneficiind de efectele exoneratorii de răspundere ale acestuia.

VII.Încetarea contractului

Prezentul contract de activitate sportivă încetează în următoarele cazuri:

a)la împlinirea termenului pentru care a fost încheiat, dacă părţile nu convin prelungirea acestuia;

b)prin acordul scris al părţilor;

c)forţa majoră, în condiţiile pct. VIdin contract;

e)prin denunţarea unilaterală, cu notificarea celeilalte părţi cu 5  zile calendaristice înainte de data la care se doreşte încetarea contractului;

f)în cazul în care participantul la activitatea sportivă savarseste acte si fapte culpabile importriva clubului si membrilor sai.

VIII.Alte clauze

b)Nerespectarea clauzelor contractuale de către oricare dintre părţi atrage obligarea celui în culpla plata de daune-interese.

 

IX.Soluţionarea litigiilor

Conflictele în legătură cu încheierea, executarea, modificarea, suspendarea sau încetarea prezentului contract sunt soluţionate fie pe cale amiabila fie de catre  instanţele judecătoreşti competente .

X.Dispoziţii finale

a)Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii prezentului contract, de a conveni modificarea clauzelor acestuia prin act adiţional în cazul apariţiei unor circumstanţe  care nu au putut fi prevăzute la data încheierii prezentului contract.

b)Limba care guvernează prezentul contract este limba română.

c)Prezentul contract va fi interpretat conform legii romane iar instanta competenta este instanta de la sediul clubului sportiv.

d)Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie transmisă în scris. Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, fax sau e-mail cu condiţia confirmării în scris a primirii comunicării.

XI.Anexele la contract, după caz

-Prezentul contract de activitate sportivă a fost încheiat astăzi,  ......................, în doua   exemplare, câte unul pentru fiecare parte contractantă.

- contractul poate fi prelungit prin incheierea unui act aditional.

 

 

 

 

 

   Clubul Sportiv Nidan                                                                                                                                                                              sportiv:.....................................................................

   Prin presedinte :                                                                                     

   Plesa Plugaru Danut ................................                                                                                               parinte/ tutore , pentru minori:. Nume, prenume , semnatura ..........................................................

 

Copyright © 1997– CLUB SPORTIV NIDAN FOCSANI

CSNIDAN.ro foloseste cookie-uri pentru imbunatarire experientei dumneavoastra pe site-ul nostru iar continuarea sesiunii pe acest site implica acordul tau.

Detalii