Kick Box - Kyu 8

1.Shintai Waza

 • Oi Ashi
 • Okuri Ashi
 • Yuri Ashi 
 • Tenkan Ashi
 • Irimi Ashi 
 • Hiraki Ashi
   

 

2.Ate Waza

1
 • Yoko Geri
 1. Mae ashi
 2. Gyaku ashi
 • Oi Ashi Mae Geri
 • Yuri Ashi Mae Geri
 1. Mae ashi
 2. Gyaku ashi
 • Okuri Ashi Mae Geri
 1. Mae ashi
 2. Gyaku ashi
 • Bari Bari Ago Uchi
 • Yuri Ashi Seiken Ago Uchi
 1. Mae te
 2. Gyaku te
 • Yuri Ashi Seiken Mawashi Uchi
 1. Mae te
 2. Gyaku te
 • Yuri Ashi Seiken Shita Uchi
 1. Mae te
 2. Gyaku te
 • Yuri Ashi Seiken Furi Uchi
 1. Mae te
 2. Gyaku te
 • Yuri Ashi Seiken Age Uchi
 1. Mae te
 2. Gyaku te
   

 

3. Uke Waza - Kawashi Waza

 • Yoko Kawashi
 1. Soto
 2. Uchi
 • Otoshi Kawashi
 • Mawashi Kawashi
 1. Soto
 2. Uchi
 • Ushiro Kawashi  

 

4. Kumite

 • Ippon Kumite

5.  Exercitii fizice usoare pentru formare tonusului muscular.