Statut

 

STATUTUL ASOCIATIEI CLUBULUI  SPORTIV NIDAN

 in forma modificata conform procesului verbal al Adunarii Generale din data 01.03.2013

 

 

 • CAPITOLUL I  - DENUMIREA, FORMA JURIDICA, SEDIUL, DURATA

Art. 1.

Denumirea este  Clubul Sportiv NIDAN.

Art. 2.

Clubul este autonom, neguvernamental si nu are scopuri politice, lucrative ori patrimoniale, se constituie in mod voluntar de membrii fondatori pe baza liberului consimtamant.
Clubul este persoana juridica independenta, si a fost constituita in baza Legii nr. 21/1994, modificat conf. OG 26/2000 si va functiona din momentul inregistrarii sale legale. Ea poate avea emblema, sigiliu, antet, stampila proprie, cont in lei si valuta.

Art. 3.

Sediul clubului este in Romania, judetul Vrancea, localitatea Focsani, strada Gloriei nr. 14(  Gloriei nr. 12) .
Sediul clubului sportiv va putea fi mutat sau schimbat numai in conditiile deciziei membrilor clubului.

Art. 4.

Durata clubului este nedeterminata incepand cu data inscrierii in registrul special al persoanelor juridice de la Judecatorie.

 

 • CAPITOLUL II - SCOPUL SI OBIECTUL DE ACTIVITATE

Art. 5.

Clubul Sportiv NIDAN este o asociatie nonprofit si are ca scop principal al activitatii descoperirea si indrumarea tinerelor talente in sport, practicarea artelor martiale, respectand toate regulamentele si instructiunile Ministerului Tineretului si Sportului, Federatiei Romane de Arte Martiale si Ligii Profesioniste de Arte Martiale de Contact, astfel cum a fost prevazut prin Hotararea Guvernului nr. 635/2006, privind aprobarea practicarii sportului profesionist in ramurile de sport Kick Box si Thai Box, publicat in M.Of. nr. 463/29.05.2006.

Art. 5¹.

Clubul Sportiv Nidan va avea ca scop secundar si organizarea de activitati  cuprinzand sportul pentru toti.

Art. 6.

Obiectivul de activitate al clubului este:

 1. Organizarea de activitati sportive, concursuri sportive si de masa, respectand toate regulamentele si instructiunile forurilor superioare;
 2. Practicarea sportului de performanta si profesioniest in artele martiale;
 3. Initierea si instruirea membrilor clubului in arte martiale;
 4. Asigurarea spatiilor si bazelor sportive necesare formarii si pregatirii sportivilor, organizarea sectiilor si filialelor in judet, precum si in tara;
 5. Colaborari cu federatii, ligi, cluburi, asociatii de arte martiale sau firme cu specific, in vederea ridicarii nivelului tehnic al sportivilor, instructurilor, antrenorilor, precum si a altor persoane avizate in conditiile legii, aceasta urmand a fi prevazute in cadrul unor protocoale incheiate in acest sens;
 6. Clubul Sportiv Nidan va intocmi proiecte pentru informare pe plan local si national a tuturor tinerilor cu privire la benificiile practicarii diverselor forme  de activitate sportiva.  Deasemeni va organiza si desfasura activitati sportive de masa, fie individual ori in colaborare cu alte asociatii si fundatii, astfel incat sa previna obezitatea, sa stopeze cresterea ponderala, sa diminueze riscurile de aparitie a bolilor ce survin ca urmare a sedantarismului. In acest scop se vor organiza activitati atat “indoor” sau “out door” team bulding;
 7. Clubul Sportiv Nidan poate organiza cursuri initiere, formare, specializare instructori sportivi in conformitate cu OG 129/2000 cu modificarile ulterioare si Legea Sportului;
 8. In cadrul clubului se vor putea preda si practica urmatoarele arte martiale:
  Aikido, Arnis, Capoera, Chi Kung, Escrima, Full Contact, Free Style, Grappling, Goju, Hapkido, Hwa Rang Do, Iaido, Isshinryu, Jeet Kune Do, Judo, Jujuitu, Karate, Kali, Kajukembo, Kempo, Kendo, Kenpo, Kenjutsu, Kobudo, Kick Boxing, Kuk Sul Won, Kung Fu-Wushu, Kuntao, Krav Maga, Kyokushin, Muay Thai, Ninjutsu, Ninpo, Panantucan, Pentjak Silat, Sambo, Security Close Kombat, Self Defense, Shorin Ryu, Shotokan, Savate, Tae Bo, Tae Kwun Do, Tang Soo Do, Tai Chi, Tai Boxing, Tonfa, Wan-ki-do;
 9. In cadrul clubului pot fi practicate si alte sporturi destinate copiilor, tinerilor si adultilor  precum si activitati destinate civililor sau militarilor ( tir cu arcul, cu pusca, cu pistolul cu respectarea dispozitiilor legale privind Legea armelor si munitiilor).

 

 • CAPITOLUL III - PATRIMONIUL

Art. 7.

 1. Patrimoniul “Clubului Sportiv Nidan” este majorat la suma  de 320 RON ( 3.200.000 lei vechi);
 2. Fondurile banesti necesare vor putea fi suplimentate prin:
  • cotizatiile membrilor;
  • dobanzile si dividentele rezultate din plasarea sumelor disponibile, in conditiile legale;
  • dividentele societatii comerciale infiintate de club daca Adunarea Generala va lua o hotarare in acest sens;
  • veniturile realizate din activitati economice directe;
  • donatii, sponsorizari sau legate.
 3. Tipuri de cheltuieli ale asociatiei sunt:
  • salarii si adaosuri de salarii;
  • indemnizatii, prime si premii;
  • achizitii de materiale sportive;
  • chirii, dobanzi, taxe, comisioane bancare;
  • cazare, masa, transport;
  • apa, canal, salubritate;
  • energie electrica, termica si gaze natural;
  • achizitii de rechizite, imprimate de birou;
  • alte cheltuieli necesare si utile.
 4. Cheltuielile se efectueaza potrivit prevederilor bugetului de venituri si cheltuieli si se aproba de personalul insarcinat de Consiliul Director.
  Salariiile, indemnizatiile si alte drepturi banesti ale personalului si sportivilor se stabilesc in limitile statului de functii si ale bugetului de venituri si cheltuieli.
  Consiliul director poate dispune plata de premii si gratificari si alte asemenea, din disponibilitatile existente.

Art. 8.

Bilantul contabil se intocmeste in conformitate cu legile in vigoare in materie.

 

 • CAPITOLUL IV - ORGANIZARE SI FUNCTIONARE

Ca urmare a demisiilor si excluderii unor membri fondatori, conform proceselor verbale anexate si in conformitate cu O.G nr. 69/2000 numarul membrilor fondatori a fost redus conform tabelului anexat.

Art. 9.

Membri clubului sunt:

 1. Membrii fondatori;
 2. Membrii de onoare;
 3. Membrii.

Art. 10.

Membrii fondatori sunt persoanele care au participat la infiintarea clubului si figureaza ca atare in actele destinate inregistrarii sale legale, sunt in numar de 27 conform tabelului anexat.

Art. 11.

Membrii  de onoare pot fi personalitati din tara si din strainatate care impartasesc obiectivele clubului, il sprijina in activitatea sa.

Art. 12.

Membrii clubului pot fi persoanele care adera la statutul clubului, actioneaza pentru indeplinirea obiectivelor clubului.
Cererea de inscriere trebuie sa fie aprobata de majoritatea simpla a membrilor consiliului de administratie.
Calitatea de membru al clubului este
Membri pot iesi oricand din club, cu conditia sa comunice hotararea in scris Consiliului de administratie.

Art. 13.

Organul suprem al Clubului NIDAN este Adunarea Generala constituita din toti membrii clubului.

Art. 14.

Atributiile Adunarii Generale sunt urmatoarele:

 • Aproba si modifica statutul clubului;
 • Numesc si revoca membrii Consiliului de administratie;
 • Aproba raportul anual al Consiliului de administratie;
 • Controleaza activitatea membrilor Consiliului de administratie;
 • Decide asupra admiterii sau excluderii membrilor clubului;
 • Hotaraste cu privire la investitiile clubului;
 • Decide cu privire la actionarea in judecata a membrului/membrilor Consiliului de administratie pentru eventualele pagube aduse clubului din culpa sa;
 • Decide asupra formelor de convocare a Adunarii Generale, de prezenta pentru validarea hotararilor precum si asupra modalitatilor de vot;
 • Decide in oricare alte probleme privind clubul.

Art. 15.

Toti membrii clubului au drept de vot in Adunarea Generala.
Adunarile generale sunt:

 1. Ordinare - convocata cel putin o data pe an;
 2. Extraordinare - convocata ori de cate ori este nevoie din initiativa Consiliuliu de administratie, la cererea scrisa si motivarea a cel putin o cincime din numarul participantilor.

Art. 16.

Consiliul de administratie este organul executiv de conducere al clubului format din patru membri alesi de Adunarea Generala Ordinara, prin vot deschis pentru o perioada de 4 ani.
Componenta nominala a celor dintai organe de conducere, administrare si contol ale asociatiei sunt:

 1. Presedinte: Plesa-Plugaru Danut;
 2. Vicepresedinte : Radulescu – Scutaru Daniel Vasile;
 3. Secretar: Stroie George Andrei;
 4. Membru: Bradea Dan.

Consiliu de administratie alege dintre membrii sai un presedinte.
Clubul este reprezentat in relatiile cu tertii, in justitie si in fata autoritatii de presedintele Consiliului de administratie.
Membrii Consiliului de administratie sunt raspunzatori pentru activitatea lor in conditiile Legii nr. 21/1994.
Atributiile consiliului de administratie sunt:

 1. Asigura conducerea operativa a clubului intre adunarile generale si realizeaza actele de administrare ale acestuia.
 2. Asigura intocmirea bilantului si bugetului de venituri si cheltuieli pe care le supune spre aprobare Adunarii generale.
 3. Orice alte atributii si sarcini stabilite de Adunarea generala.

Art. 17.

In functia de censor este ales in unanimitate de catre Adunarea Generala Extraordinara D-ul Zoita Danie.

Art. 18.

Culorile clubului sportiv sunt: rosu - albastru.

 

 • CAPITOLUL V - RASPUNDEREA CLUBULUI SI A MEMBRILOR SAI

Art. 19.

Clubul raspunde pentru abligatiile sale cu patrimonial constituit. Din obligatiile lunare se va constitui un fond de rezerva, cuantumul constituit va fi stabilit in prima adunare generala.

 

 • CAPITOLUL VI - DIZOLVAREA SI LICHIDAREA CLUBULUI

Art. 20.

Dizolvarea clubului are loc in urmatoarele cazuri:

 • scopul pentru care a fost constituit nu mai poate fi realizat.
 • imposibilitatea continuarii activitatii din cauza insolvabilitatii.
 • lichidarea patrimoniului se face pe baza deciziei Adunarii generale in conformitate cu prevederile Legii nr. 21/1994, modificata de OG 26/2000 cu modificarile ulterioare.

 

 • CAPITOLUL VII - DISPOZITII FINALE

Art. 21.

Orice prevedere din statut contra dispozitiilor legale este nula de drept.     

Art. 22.

Prevederile prezentului statut intra in vigoare din momentul semnarii lui de catre membrii fondatori.

Art. 23.

Prezentul statut poate fi modificat si completat de catre Adunarea generala a membrilor cu o majoritate de 2/3 din voturile exprimate.

Art. 24.

Clubul constituit in baza prezentului statut va fi inregistrat, potrivit legii, la Judecatoria Focsani.

Prezentul statut a fost intocmit, redactat si dactilografiat in 4 (patru) exemplare, in limba romana, cu aceeasi valabilitate dupa legalizare.

 

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE ales de Adunarea Generala la data de 01.03.2013.

 

Numele si prenumele

 1. presedinte:           Plesa-Plugaru Danut
 2. vicepresedinte:    Radulescu-Scutaru Daniel-Vasile
 3. secretar :              Stroie George-Andrei
 4. membru:              Bradea Dan

              

 

Copyright © 1997– CLUB SPORTIV NIDAN FOCSANI

CSNIDAN.ro foloseste cookie-uri pentru imbunatarire experientei dumneavoastra pe site-ul nostru iar continuarea sesiunii pe acest site implica acordul tau.

Detalii